Määritelmä: Kansainvälinen tietoturvavelvoite

Tiedonhallintalaki 2§: kansainvälisellä tietoturvallisuusvelvoitteella tarkoitetaan sellaista salassa pidettävän asiakirjan käsittelyä koskevaa ja kansainväliseen sopimukseen tai säädökseen perustuvaa velvoitetta, jota Suomen on noudatettava ja joka koskee erityissuojattavan aineiston suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.


Kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite edellyttää viranomaiselta kansallista asiakirjojen ja tietojen käsittelyä yksityiskohtaisempaa suojaamistoimien suunnittelua ja toteuttamista.

Kansainvälisesti suojattavaan asiakirjojen ja tietojen suojaamisvelvoitteisiin liittyvät mm. käsitteet:

  • Kansainvälinen tietoturvallisuusvelvoite
  • Erityissuojattava tietoaineisto
  • Turvallisuusluokiteltu sopimus

Kansainvälisellä tietoturvallisuusvelvoitteella tarkoitetaan sellaista Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen sisältyvää määräystä sekä sellaista muuta Suomea koskevaa velvoitetta, jota Suomen on noudatettava ja joka koskee erityissuojattavan aineiston suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Erityissuojattavalla tietoaineistolla tarkoitetaan sellaisia salassa pidettäviä asiakirjoja ja materiaaleja sekä asiakirjoista ja materiaaleista saatavissa olevia tietoja sekä näiden perusteella tuotettuja asiakirjoja ja materiaaleja, jotka kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen mukaisesti on turvallisuusluokiteltu.

Turvallisuusluokitellulla sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka toisen valtion viranomainen tai siellä kotipaikkaansa pitävä yritys taikka kansainvälinen järjestö tai toimielin aikoo tehdä tai on tehnyt kansainvälisessä tietoturvallisuusvelvoitteessa tarkoitetulla tavalla Suomessa kotipaikkaansa pitävän elinkeinonharjoittajan kanssa, jos tarjouskilpailuun osallistuminen tai sopimuksen toteuttaminen voi edellyttää pääsyä erityissuojattavaan tietoaineistoon.

Artikkelin tiedot
Nimi Määritelmä: Kansainvälinen tietoturvavelvoite
Yksilöivä tunniste 2.4
Julkaisupäivä 12.05.2017
Voimassaolon päättymispäivä Voimassa toistaiseksi
Lisätietoa antava viranomainen Valtiovarainministeriö
Muita tietoja